ZDRAVÉ DOMY 2022

Činnost sdružení > Akce

Konference má svou tradici již od roku 2005.K rozdělení na českou (každý sudý rok) a slovenskou (každý lichý rok) část došlo v roce 2015, do té doby byla konference pouze v ČR. Česká část konference se postupně vyvinula z obecné konference o přírodním a ekologickém stavění na prezentaci současného vědeckého a výzkumného vývoje v oblasti hliněných staveb a dává i výrazný prostor orgánům památkové péče, realizačním firmám a výrobcům hliněného materiálu. Jednodenní exkurze umožňuje návštěvníkům seznámit se s výstavbou nových hliněných staveb i s rekonstrukcemi historických památkových objektů. Každý lichý rok konferenci pořádají naši slovenští přátelé, kde je zaměřena více na praktické použití přírodních stavebních materiálů. / The conference has had its tradition since 2005. The division into Czech (every even year) and Slovak (every odd year) part took place in 2015, until then the conference was only in the Czech Republic. The Czech part of the conference gradually evolved from a general conference on natural and ecological construction to the presentation of current scientific and research developments in the field of earth buildings and also gives significant space to conservation authorities, implementation companies and producers of clay material. The one-day excursion allows visitors to get acquainted with the construction of new clay buildings as well as with the reconstructions of historical monuments. Every odd year, the conference is organized by our Slovak friends, where it focuses more on the practical use of natural building materials.

Kde

Brno, Czech Republic

Kdy

13. 5. 2022 08.00 - 14. 5. 2022 19.30

Zdravé domy 2022 / Healthy houses 2022 (May 2022)

18. mezinárodní vědecká konference Zdravé domy 2022


Téma konference: Technické normy v hliněném staviteství
Místo konání konference: Brno, Česká republika.
Registrace je závazná až po zaplacení konferenčního poplatku.
Konferenci pořádá Sdružení hliněného stavitelství z.s. 

Čestnými spolupořadateli jsou Fakulta architektúry STU v Bratislave (SK) a sdružení ArTUR (SK). 
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Registrace článků

Registrační formulář

Program mezinárodní vědecké konference Zdravé domy 2022 (bude upřesněn)

Zájemci o online přístup na konferenci kontaktujte nás na 604 208 111 nebo info@hlina.info.

 

The 18th International scientific conference Healthy houses 2022


Conference theme: Technical standards for earthen architecture
Venue: Brno, Czech Republic.
Registration is mandatory only after the conference fee has been paid.
The conference is organized by the SHS 

The honorary co-organizers are the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology in Bratislava (SK) and the ArTUR Association (SK). 


Official language: Czech, Slovak, English

Article registration link (call for papers)

Registration form

Program of the international scientific conference Healthy
Houses 2022 (in process)

If you would like to get an online access to the conference, please contact us at +420 604 208 111 or info@hlina.info

 

 

 

 

 

Cena

  • 699.00 Kč, Posluchač bez příspěvku / Listener - 699 CZK (999 CZK na místě / on site)
  • 499.00 Kč, Člen SHS nebo ČKAIT / Member of EAA or ČKAIT - 499 CZK (799 CZK na místě / on site)
  • 0.00 Kč, Přednášející,Student,Sponzor,Organizátor / Contributor,Student,Sponzor,Organizer
  • 299.00 Kč, Exkurze / Excursion - 299 CZK (450 CZK na místě / on site)
  • 150.00 Kč, Sborník tištěný / Printed conference proceedings - 150 CZK (300 CZK na místě / on site)
  • 35.00 Kč, Sborník na CD / Conference proceedings on CD - 35 CZK (100 CZK na místě / on site)
  • 999.00 Kč, Vše v jednom / All in one - 999 CZK (1 499 CZK na místě / on site)
  • 299.00 Kč, Online přístup na konferenci
13. 5. 2022 08.00 - 14. 5. 2022 19.30