ZDRAVÉ DOMY 2022

Činnost sdružení > Akce

Konference má svou tradici již od roku 2005.K rozdělení na českou (každý sudý rok) a slovenskou (každý lichý rok) část došlo v roce 2015, do té doby byla konference pouze v ČR. Česká část konference se postupně vyvinula z obecné konference o přírodním a ekologickém stavění na prezentaci současného vědeckého a výzkumného vývoje v oblasti hliněných staveb a dává i výrazný prostor orgánům památkové péče, realizačním firmám a výrobcům hliněného materiálu. Jednodenní exkurze umožňuje návštěvníkům seznámit se s výstavbou nových hliněných staveb i s rekonstrukcemi historických památkových objektů. Každý lichý rok konferenci pořádají naši slovenští přátelé, kde je zaměřena více na praktické použití přírodních stavebních materiálů.________ENGLISH ________ The conference has had its tradition since 2005. The division into Czech (every even year) and Slovak (every odd year) part took place in 2015, until then the conference was only in the Czech Republic. The Czech part of the conference gradually evolved from a general conference on natural and ecological construction to the presentation of current scientific and research developments in the field of earth buildings and also gives significant space to conservation authorities, implementation companies and producers of clay material. The one-day excursion allows visitors to get acquainted with the construction of new clay buildings as well as with the reconstructions of historical monuments. Every odd year, the conference is organized by our Slovak friends, where it focuses more on the practical use of natural building materials.

Kde

Brno, Czech Republic

Kdy

13. 5. 2022 08.00 - 18.30

Zdravé domy 2022 / Healthy houses 2022 (May 2022)

18. mezinárodní vědecká konference Zdravé domy 2022


Téma konference: Normy a technická řešení v hliněném stavitelství
Místo konání konference: Brno, Česká republika.
Registrace je závazná až po zaplacení konferenčního poplatku.

Konferenci pořádá Sdružení hliněného stavitelství z.s. a spolupořadatelem je Ústav stavitelství Fakulta architektury VUT v Brně. Čestnými spolupořadateli jsou Fakulta architektúry STU v Bratislave (SK) a sdružení ArTUR (SK).
Nad akcí převzal záštitu děkan Fakulty architektury, VUT v Brně, Ing. arch. MArch. Jan Kristek. Ph.D.

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina

Registrace článků

Dotazník

Registrační formulář

Program mezinárodní vědecké konference Zdravé domy 2022 

Exkurze dne 14.5.2022 je zrušena.

8:00 - 9:00 registrace
9:00 - 9:15 zahájení a úvodní slovo pořadatelů.


Čas a přednášku (30min) se skládá z presentace (20min) a diskuse (10min). Přednášející
mohou poměr presentace/diskuse upravit.


9:15 - 10:45 první přednáškový blok NORMY u nás a ve světě

PhDr. Martin Novotný, Ph.D. - Muzeum v přírodě jako experimentální laboratoř
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. - Možnosť podpory prírodných materiálov cez EIT RawMaterials
Ing. Jan Muller, Ph.D. - Navrhování hliněných staveb v ČR

10:45 - 11:00 přestávka

11:00 - 13:00 druhý přednáškový blok NORMY u nás a ve světě

Mgr. art. Roman Miškov - Príručky dobrej praxe v stavaní z nepálenej hliny, prvý krok k normalizácii vo Francúzsku
Katarína Kierulf - Hlina ako stavebný materiál v Norsku
Ing. Zdeněk Vejpustek Ph.D. - rešerše prezentace odpovědí dotazíku - Situace v různých zemích světa z hlediska legislativy, navrhování a provádění hliněných staveb.
Maria Brown - Norma UNE 41410     zrušeno

13:00 - 14:00 obědová pauza

14:00 - 16:00 třetí přednáškový blok TECHNICKÁ ŘEŠENÍ
Catarina Pereira, Msc, DSA. - Nová výstavba díky opětovnému využití hlíněného materiálu. Cirkulární a udržitelný ekonomický model.
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - Specifika a nejistoty vlastností a chování přírodních stavebních materiálů z pohledu přípravy technických standardů
Michal Navrátil - Vhodné a nevhodné prostředí pro hliněné omítky
Ing. arch. Zuzana Kierulfová - Hlina v kontexte projektu: Žiť zodpovedne so zmenou klímy

16:00 - 16:15 přestávka

16:15 - 17:30 čtvrtý přednáškový blok STUDENTSKÝ VÝZKUM

Bc. Petra Mlýnková, Bc. Jan Bureš - Aktuální výzvy v hliněném stavitelství z pohledu zahraničních architektů
Bc. Jan Peřina - Postup návrhu malých hliněných staveb v rámci studentských projektů
Bc. Monika Baršová - Hliněné dekorace drobných komunitních staveb
Bc. Ondřej Zavadil, Bc. Dominik Lehnert - Historické předpisy pro hliněné stavby v ČR a Technické řešení detailů malých hliněných staveb
Ing. arch Roman Bolcek, Bc. Diana Hodulíková- Technilogie 3D tisku a její uplatnění v hliněném stavitelství

17:30 - 18:00 Diskuse

18:00 - 18:30 Ukončení, zhodnocení

Zájemci o online přístup na konferenci kontaktujte nás na 604 208 111 nebo info@hlina.info.

 

The 18th International scientific conference Healthy houses 2022


Conference theme: Standards and technical solutions for earthen architecture
Venue: Brno, Czech Republic.
Registration is mandatory only after the conference fee has been paid.
The conference is organized by the SHS and co-organizer is Institute of Civil Engineering, Faculty of Architecture, Brno University of Technology.
The honorary co-organizers are the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology in Bratislava (SK) and the ArTUR Association (SK).
The event is held under the auspices of the Dean of the Faculty of Architecture, Brno University of Technology, Ing. MArch. Jan Kristek. Ph.D.


Official language: Czech, Slovak, English

Article registration link (call for papers)

Questionnaire (Less time-consuming participation. You will complete a questionnaire about legislation, design and implementation of earthen buildings regarding to your country.)

Questionnaire

Registration form

 

Program of the international scientific conference Healthy
Houses 2022

Excursion on 14.5.2022. is canceled.


8:00 - 9:00 registration
9:00 - 9:15 opening and introductory word of the organizers


Time and lecture (30min) consists of a presentation (20min) and discussion (10min).
Lecturers can adjust the presentation / discussion ratio.

9:15 - 11:45 first lecture block STANDARDS at home and in the world


PhDr. Martin Novotný, Ph.D. - Museum in nature as an experimental laboratory - CZ
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. - Possibility to support natural materials via EIT-RawMaterialsPossibility to support natural materials via EIT RawMaterials - CZ
Ing. Jan Muller, Ph.D. - Design of earthen buildings in the Czech Republic - EN

10:45 - 11:00 break

11:00 - 13:00 second lecture block STANDARDS at home and in the world

Mgr. art. Roman Miškov - Handbooks of good practice in earth building, a first step towards standardisation in France - EN
Katarína Kierulf - Earth building in Norwegian context - EN
Ing. Zdeněk Vejpustek Ph.D. - search presentation of answers to the questionnaire - Situation in different countries of the world in terms of legislation, design and implementation of earthen buildings. - EN
Maria Brown - Standard UNE 41410 - EN - cancelled

13:00 - 14:00 lunch break

14:00 - 16:00 third lecture block TECHNICAL SOLUTIONS

Catarina Pereira, Msc, DSA. - New construction through the reuse of earth. A circular and sustainable economic model. - EN
Ing. Jan Růžička, Ph.D. - Specifics and uncertainty of the properties and behaviour of natural building materials from the perspective of the development of technical standards - CZ
Michal Navrátil - Suitable and unsuitable conditions for earth plasters. - CZ
Ing. arch. Zuzana Kierulfová - Earth in the context of the project: Living Smart with Climate Change - EN

16:00 - 16:15 break

16:15 - 17:30 fourth lecture block STUDENTS RESEARCH

Bc. Petra Mlýnková, Bc. Jan Bureš - The actual challenges in earthen architecture from the point of view of an international architect - CZ
Bc. Jan Peřina - Design process of small earthen buildings in student projects -CZ
Bc. Monika Baršová - Earthen decoration of small community structures. -CZ
Bc. Ondřej Zavadil, Bc. Dominik Lehnert - Historical regulations for earthen buildings in the Czech Republic and Technical design of details of small earthen structures - CZ
Ing. arch Roman Bolcek, Bc. Diana Hodulíková- Technology of 3D printing and its implementation in earthen architecture.- CZ

17:30 - 18:00 Discussion
18:00 - 18:30 Conclusion, evaluation

If you would like to get an online access to the conference, please contact us at +420 604 208 111 or info@hlina.info

 

 

 

 

 

Cena

  • 699.00 Kč, Posluchač bez příspěvku / Listener - 699 CZK
  • 0.00 Kč, Člen SHS nebo ČKAIT / Member of EAA or ČKAIT
  • 0.00 Kč, Přednášející,Student,Sponzor,Organizátor / Contributor,Student,Sponzor,Organizer
  • 299.00 Kč, Exkurze / Excursion - 299 CZK (450 CZK na místě / on site)
  • 150.00 Kč, Sborník tištěný / Printed conference proceedings - 150 CZK
  • 35.00 Kč, Sborník na CD / Conference proceedings on CD - 35 CZK
  • 999.00 Kč, Vše v jednom / All in one - 799 CZK
  • 299.00 Kč, Online přístup na konferenci
13. 5. 2022 08.00 - 18.30